Regulamin

Regulamin

I. DEFINICJE

1. Usługodawca – Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.
2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dokonuje zakupu publikacji wydawanych przez Usługodawcę lub osoby trzecie. Po podaniu służbowego adresu e-mail oraz branży firmy w której pracuje i zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik uzyskuje status „Użytkownika Standard” i dostęp do ograniczonej liczby usług i treści zawartych w Serwisie. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera wysyłanego przez Usługodawcę, Użytkownik Standard uzyskuje status „Użytkownika Premium” i dodatkowy dostęp do usług i treści oznaczonych w Serwisie jako „Premium”. Po podaniu przez Użytkownika Premium linka do jego osobistego profilu w serwisie LinkedIn, Użytkownik Premium uzyskuje status „Użytkownika Gold” i dodatkowy dostęp do usług i treści oznaczonych w Serwisie jako „Gold”. Użytkownik, który jest członkiem stworzonej przez Usługodawcę Społeczności praktyków (Community of Practices) z zakresu Hiperautomatyzacji uzyskuje status "Użytkownika Platinium".
3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Serwis – serwis internetowy, utrzymywany w domenie www.robonomika.pl z subdomenami.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom materiały – teksty, artykuły, webinaria i inne publikacje na tematy związane z robotyzacją i automatyzacją biznesu, sztuczną inteligencją, innowacyjnością, transformacją IT, architekturą korporacyjną oraz strategicznym zarządzaniem IT.
2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dyskusjach za pomocą mechanizmu komentowania i webinariach, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z robotyzacją i automatyzacją biznesu, sztuczną inteligencją, innowacyjnością, transformacją IT, architekturą korporacyjną oraz strategicznym zarządzaniem IT.
3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom w dziale „Praca” możliwość bezpłatnego umieszczania informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy. Gromadzenie takich informacji odbywa się w trybie określonym w art. 18c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w postaci dokumentu elektronicznego-formularza, a ich udostępnianie będzie następowało za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania rezerwacji oraz składania zamówień na publikacje wydawane przez Usługodawcę i osoby trzecie.
5. Zamówienie, o którym mowa w pkt 4 zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży przez Usługodawcę publikacji wskazanej w Serwisie za określoną tam cenę. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonania umowy sprzedaży.
6. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Użytkownika następuje zawarcie umowy sprzedaży.
7. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą zarejestrowania konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może umowę o świadczenie Usług wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
8. Umowy sprzedaży i o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim. Treść umów jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana - poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Treść umowy udostępniana jest Użytkownikowi w wiadomości e-mail, w której Usługodawca potwierdza jego rejestrację, przyjęcie zamówienia do realizacji oraz w przesyłanym Użytkownikowi dowodzie zakupu.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
a. połączenie z siecią Internet;
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
c. służbowy adres poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się dla Użytkownika z ryzykiem ze względu na transmisję dokonywaną za pośrednictwem sieci Internet. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług to w szczególności możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług,
b. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
c. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług (zablokowania konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności poprzez podanie innego niż służbowy adresu e-mail), lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawca lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia usług Usługodawca.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling) oraz przekazów reklamowych, a także treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji. Podanie danych nieprawdziwych lub niekompletnych jest podstawą do nieświadczenia lub zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany konta z "Użytkownika Premium" na "Użytkownika Gold" dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji poprawności podanego linku do profilu tego Użytkownika na serwisie LinkedIn. Brak możliwości przeprowadzenia takiej weryfikacji (np. na skutek niedostępności profilu Użytkownika) skutkuje pozostawieniem rodzaju konta "Użytkownik Premium".
6. W przypadku wycofania zgody przez Użytkownika Premium lub Gold na otrzymywanie newslettera - Użytkownik otrzymuje status "Użytkownika Standard". Ponowna zmiana statusu "Użytkownika standard" na "Użytkownika Premium" lub "Użytkownika Gold" możliwe jest przy jednoczesnym zajściu obydwu warunków: a) przywróceniu zgody na otrzymywanie newslettera b) upłynięciu co najmniej 6 miesięcy od wycofania zgodny.
7. Informacje, o których mowa w pkt II.3 Regulaminu dotyczą wyłącznie sektora hiperautomatyzacji i będą udostępniane przez Usługodawcę w trybie tygodniowym. Odpowiedzialność za treść informacji ponosi Użytkownik ją umieszczający. W uzasadnionych wypadkach Usługodawca ma prawo odmówić udostępnienia informacji przekazanej przez Użytkownika.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

Z zastrzeżeniem odpłatnych form korzystania z Serwisu, wskazanych wyraźnie w Regulaminie, z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownik nie ponosi opłat.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Użytkownikiem nie jest konsument, obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści.
2. Usługodawca oświadcza, że zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz inne publikacje są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i nie mogą być kopiowane, powielane ani zmieniane bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Użytkownikom wolno korzystać z utworów, o których mowa w pkt 2 jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających z Użytkownikiem w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

VII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca przetwarza i chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected].
3. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana Użytkownikowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Użytkownika byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić rzecz Usługodawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ŚWIADCZEŃ

1. Użytkownik-konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług lub umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia – w przypadku umowy o świadczenie Usług, a w przypadku umowy sprzedaży – w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Jeżeli Użytkownik-konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci on Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku umowy sprzedaży:

 • Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • Użytkownik-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Usługodawcy tj. Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi-konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartych w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

 • Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Użytkownika-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 r.
2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] i telefonu +48 42 27 97 113.
3. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.robonomika.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
4. W przypadku zmian Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie właściwy sąd powszechny. Jeżeli stroną sporu nie jest konsument, spory rozpoznawał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
6. Regulamin, umowy o świadczenie Usług i umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FUNDACJA „OŚRODEK STUDIÓW
NAD CYFROWYM PAŃSTWEM”
UL. NARUTOWICZA 105A/3
90-145 ŁÓDŹ        
TEL:  +48 42 27 97 113
E-MAIL: [email protected]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić