Całkowity koszt automatyzacji i robotyzacji - czyli Total Cost of Automation (TCA)

Kategoria II
Całkowity koszt automatyzacji i robotyzacji - czyli Total Cost of Automation (TCA)

Praktycznie wszyscy znają akronim TCO (Total Cost of Ownership). Oznacza on całkowite koszty posiadania określonych zasobów, w tym w szczególności rozwiązań informatycznych. W tym ostatnim przypadku na TCO składa się całkowity koszt pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się rozwiązań informatycznych w określonym przedziale czasu.

Dzięki temu wskaźnikowi dana inwestycja nie jest rozpatrywana jedynie z perspektywy nakładów na jej realizację, ale pozwala uwzględnić kompleksowo koszty posiadania pozyskanego rozwiązania. Bazowanie na niej zdecydowanie uwiarygadnia przygotowywany Business Case zakładający wykorzystanie tworzonych rozwiązań (można wówczas pokazać syndrom "tanio posiąść czy posiadać").

Dodatkową zaletą posiadania TCO jest możliwość dokonania benchmarkingu kosztowego posiadanych rozwiązań w odniesieniu do danego rynku lub branży.

Na tej samej idei bazuje TCA (Total Cost of Automation) - całkowity koszt automatyzacji. W usystematyzowany sposób pozwala on przedstawić koszty zautomatyzowania (w szczególności: zrobotyzowania) organizacji i operacyjnego utrzymania tej automatyzacji. W porównaniu do TCO TCA w zdecydowanie większym stopniu uwzględnia aspekt biznesowy i jest od razu nakierowany na specyfikę automatyzacji (robotyzacji).