Jakie są postawy Polaków (na tle mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej) wobec robotów i sztucznej inteligencji - wyniki badań Eurobarometru

Kategoria II
Jakie są postawy Polaków (na tle mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej) wobec robotów i sztucznej inteligencji - wyniki badań Eurobarometru

W grudniu 2017 r. Kantar Public przedstawił wyniki ogólnoeuropejskiego badania Eurobarometru dotyczącego opinii na temat robotów i sztucznej inteligencji oraz doświadczeń respondentów z nimi związanych. Badano postawy respondentów wobec robotów w domu lub w pracy oraz ich potencjalnego wpływu na miejsca pracy i na społeczeństwo ogólnie.

Badanie to było przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej 18-27 marca 2017 r. Uczestniczyła w nim reprezentatywna próba 27901 mieszkańców 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej w wieku 15 i więcej lat. Zastosowano technikę wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Ponad sześciu na dziesięciu Europejczyków (61%) oraz prawie siedmiu na dziesięciu Polaków (69%) ma pozytywne opinie na temat robotów i sztucznej inteligencji. Najczęściej pozytywne nastawienie mają respondenci w wieku 15-24 (77%) i 25-39 (77%), szczególnie  w porównaniu z osobami w wieku 55+ (57%). 

Postrzeganie robotów i sztucznej inteligencji
Wykres 1. Postrzeganie robotów i sztucznej inteligencji
Źródło: Kantar Public, Postawy Polaków wobec robotów i sztucznej inteligencji. Eurobarometr 87.1, grudzień 2017

Z przedstawionych wyników wyłania się obraz, że Polacy są na tle ogółu Europejczyków bardziej otwarci na robotyzację w ich otoczeniu (por. wykres 1).

Postrzeganie robotów z perspektywy wykonywania pracy zawodowej i czynności domowych
Wykres 2. Postrzeganie robotów z perspektywy wykonywania pracy zawodowej i czynności domowych
Źródło: Kantar Public, Postawy Polaków wobec robotów i sztucznej inteligencji. Eurobarometr 87.1, Kantar Public
Postawy respondentów wobec wykonywania przez roboty określonych prac
Wykres 3. Postawy respondentów wobec wykonywania przez roboty określonych prac
Źródło: Kantar Public, Postawy Polaków wobec robotów i sztucznej inteligencji. Eurobarometr 87.1, grudzień 2017

 Częściej wskazują, że nie przeszkadzałoby im, aby roboty pomagały im w pracy, towarzyszyły na starość czy choćby robiły tak prozaiczne rzeczy jak dostarczanie paczek (por. Wykres 3). Być może wynika to z naszej elastyczności w odniesieniu do zmian mających miejsce w otoczeniu. Może być to również spowodowane faktem, że jesteśmy bardzo zapracowanym narodem i każdą pomoc - nawet robota -  przyjmiemy z radością. 

Opinia respondentów nt. możliwości zastąpienia ich miejsc pracy przez roboty i sztuczną inteligencję
Wykres 4. Opinia respondentów nt. możliwości zastąpienia ich miejsc pracy przez roboty i sztuczną inteligencję
Źródło: Kantar Public, Postawy Polaków wobec robotów i sztucznej inteligencji. Eurobarometr 87.1, grudzień 2017

Jednocześnie jako Polacy widzimy (minimalnie, ale jednak z większym natężeniem niż średnia ogólnoeuropejska), że roboty i sztuczna inteligencja zabierają ludziom pracę. Co więcej: wykorzystywanie robotów i sztucznej inteligencji sprawi, że więcej miejsc pracy będzie znikać niż się tworzyć (por. wykres 2). Zdajemy sobie także sprawę, że roboty i sztuczna inteligencja może całkowicie lub w większości przejąć nasze obowiązki w miejscu pracy (por. wykres 4).