Automatyzacja i robotyzacja z perspektywy stanowiska Grupy Wyszehradzkiej ws. sztucznej inteligencji

Kategoria II
Automatyzacja i robotyzacja z perspektywy stanowiska Grupy Wyszehradzkiej ws. sztucznej inteligencji

Państwa Grupy Wyszehradzkiej przygotowały na początku kwietnia 2018 r. wspólne stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji. W opublikowanym stanowisku zwracają uwagę na potencjał rozwoju europejskich przedsiębiorstw w oparciu o AI, ale jednocześnie wskazują na konieczność pogłębionej analizy skutków prawnych oraz ekonomiczno-społecznych. 

Twórcy dokumentu zauważają, że powstanie sztucznej inteligencji będzie wiązało się z powstaniem nowych modeli biznesowych, a postępująca automatyzacja pracy z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do skrócenia godzinowego wymiaru pracy.

Wskazują oni, że konieczne będzie postawienie szeregu pytań dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy i udzielania na nie odpowiedzi - najlepiej jednolitych w skali całej Unii Europejskiej:

  • Czy obniżeniu ulegnie wiek emerytalny?
  • Jak będzie wyglądała kwestia pomocy społecznej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez firmy w pełni zautomatyzowane?
  • Jak zadbać o to, aby prawa podstawowe oparte na równości były nienaruszone?

Twórcy opracowania wskazują jako jedno z rekomendowanych działań konieczność zbadania skutków, jakie mogą wywrzeć na siłę roboczą w UE rozwiązania związane z technologią AI.

Dobrze, że taki głos w dyskusji nad AI został przedstawiony. Oby poszły za nim dalsze działania.

,