Czy to już czas w polskich firmach na powołanie roli Chief Automation Officer?

Kategoria II
Czy to już czas w polskich firmach na powołanie roli Chief Automation Officer?

Od CIO do CAO

W wielu firmach od dawno istnieje rola CIO - Chief Information Officer. Jest to osoba, która nadzoruje i koordynuje na najwyższym poziomie w organizacji prace związane z zarządzaniem IT w przedsiębiorstwie i zwykle jest (ale nie musi być) członkiem zarządu tego przedsiębiorstwa. Od razu zaznaczam, że CIO nie jest tożsame z dyrektorem IT - bo pod CIO może podlegać kilku dyrektorów IT (jeden od rozwoju IT, drugi od utrzymania IT...).

W ostatnich latach pojawiła się rola CDO - Chief Data Officer.  Analogicznie do CIO, jest to osoba, która nadzoruje i koordynuje na najwyższym poziomie w organizacji przedsięwzięcia związane z danymi - od określania właściciel grup danych, przez podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości danych czy też wdrażania rozwiązań do analizy danych. W przeciwieństwie do CIO jest to zwykle osoba po stronie biznesowej (CIO - to zwykle jednak ktoś ze świata IT). W Polsce CDO jest dużo mniej niż CIO.

We wcześniejszych latach stosunkowo popularną rolą była rola Chief Innovation Officer - CIO. 

Obecnie, zamiast Chief Innovation Officer  powołuje się Chief Digital Officer (nazywanego również Chief Transformation Officer - CTO). Jest  to osoba, która nadzoruje wszystkie prace związane z cyfrową transformacją (Digital Transformation). Jest to zwykle osoba powoływana po stronie biznesowej. Co istotne rola ta często koegzystuje z CIO, więc może się zdarzyć, że występują pewne tarcia w organizacji jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności. Zwykle jest taki podział, że za "twardą informatykę" odpowiada CIO, zaś CDO odpowiada za nowe, innowacyjne rozwiązania cyfrowe.

Wreszcie Chief Automation Officer - jest to osoba odpowiedzialna za całokształt działań związanych z automatyzacją procesów. Od raz napiszę, że nie ma sensu kreować taką rolę, kiedy przedsiębiorstwo myśli tylko o wdrażaniu rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation / Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów).

Kiedy więc warto taką rolę powołać i jaki byłby szczegółowy zakres jej odpowiedzialności?

A więc po kolei :).