Czym jest robonomika - próba definicji

Kategoria II
Czym jest robonomika - próba definicji

Robonomika (ang. robonomics) to interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji procesów biznesowych, w tym w szczególności robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przez zaawansowane technologie automatyzacji rozumie się technologie wykorzystujące w przynajmniej pewnym stopniu sztuczną inteligencję.

Robonomika jest dopiero wyłaniającym się obszarem badawczym. Nie wykształciła ona jeszcze własnego aparatu metodycznego. Bazuje ona zarówno na dorobku pochodzącym z zakresu ekonomii (w szczególności ekonomiki przedsiębiorstw i ekonomii usług), zarządzania, robotyzacji, jak również informatyki i kongwistyki, twórczo je adaptując do swojej specyfiki. 

Od strony słowotwórczej określenie robonomika jest wynikiem połączenia dwóch wyrazów: robotyka i ekonomika. Nazwa robonomika powstała więc w analogiczny sposób jak nazwy innych nowych obszarów badawczych czy specjalności naukowych takich jak np. infonomika.  

Robonomika pełni 5 głównych funkcji:

  • teoriopoznawczą - polegającą na usystematyzowaniu i połączeniu w logiczną całość zagadnień i koncepcji badawczych wchodzących w skład tego obszaru;
  • komunikatywną - polegającą na dostarczeniu języka komunikacji, który jest jednakowo rozumiany przez osoby zajmujące się tym obszarem badań;
  • predyktywną - polegającą na tym, że robonomika bada zewnętrzne uwarunkowania działania przedsiębiorstw usługowych (związanych z zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji) i na tej podstawie prognozuje zmiany, jakie będą zachodziły w przyszłości w zasadach i metodach ich funkcjonowania;
  • aplikacyjną - polegającą na tym, że wiedza z tego obszaru badań służy praktyce podejmowania decyzji przez menedżerów poszczególnych przedsiębiorstw usługowych;
  • wychowawczą - obejmującą edukację społeczeństwa na temat konsekwencji wdrażania zaawansowanych technologii automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwach usługowych.

Zakres badawczy robonomiki to:

  • badanie i przedstawianie mechanizmów zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji, a przede wszystkim ekonomicznych przesłanek tego działania;
  • badanie typowych dla przedsiębiorstw usługowych modeli zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji oraz występowania tendencji rozwojowych w tym obszarze;
  • badanie form rachunku ekonomicznego stosowanego do analizy zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw usługowych;
  • określenie stopnia efektywności organizacji, metod zarządzania i polityk zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw usługowych;
  • przedstawienie zagadnień i zjawisk zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw usługowych w skali międzynarodowej, kraju, branży i pojedynczych podmiotów.