Czym jest rozszerzona inteligencja (Augmented Intelligence) i jakie ma znaczenie w automatyzacji i robotyzacji biznesu?

Kategoria II
Czym jest rozszerzona inteligencja (Augmented Intelligence) i jakie ma znaczenie w automatyzacji i robotyzacji biznesu?

O ile pojęcie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence), wywodzące się z lat 50. XX wieku jest powszechnie znane i wręcz nadużywane (do czego ewidentnie przyczyniły się firmy i książki SF), o tyle obecnie coraz chętniej eksperci zajmujący się tą problematyką posługują się terminem inteligencji rozszerzonej (ang. Augmented Intelligence).

Inteligencja rozszerzona definiowana jest jako alternatywna konceptualizacja sztucznej inteligencji, która koncentruje się na asystującej roli AI, podkreślając fakt, że ma ona na celu zwiększenie ludzkiej inteligencji, a nie jej zastąpienie.

W praktyce oznacza to, że mówiąc o inteligencji rozszerzonej mamy na myśli dokładnie te same podłoże narzędziowe (tj. uczenie maszynowe, sieci neuronowe, uczenie głębokie), ale kontekst ich wykorzystania jest inny - są one używane nie zamiast ludzi, ale razem z nimi. 

Wydaje się również, że ten alternatywny do sztucznej inteligencji zwrot lepiej odzwierciedla obecny stan rozwoju badań i technologii. Chociaż zaawansowane programy bazujące na sztucznej inteligencji są w stanie podjąć decyzje po analizie wzorców przeprowadzonej na bazie dużych zbiorów danych, decyzja taka jest tak dobra, jak dobre są dane i algorytmy przygotowane przez człowieka.

Warto również zwrócić uwagę, że sama koncepcja inteligencji rozszerzonej nie jest nowa. Pomysł wykorzystania technologii informacyjnych w zwiększaniu ludzkiej inteligencji został po raz pierwszy przedstawiony w latach 50. i 60. XX w. przez cybernetyków i pionierów informatyki (prace W. Ashby'ego, J. Licklidera, D. Engelbarta). Stosowano wówczas terminy  Intelligence Amplification (IA), Augmenting Human Intellect, Man-Computer Symbiosis.

Współcześnie część badaczy proponuje, aby zamiast terminu Augmented Intelligence używać określenia Intelligence Augmentation (wzmacnianie inteligencji). Od strony definicyjnej są to dokładnie te same pojęcia, ale nowy zwrot pozwala uniknąć potencjalnych nieporozumień spowodowanych tymi samymi skrótami AI (Augmented Intelligence i Artificial Intelligence).