Wykorzystanie robotów w ING Bank Śląski - stan obecny i perspektywy na przyszłość

Kategoria II
Wiedza
Wykorzystanie robotów w ING Bank Śląski - stan obecny i perspektywy na przyszłość

ING Bank Śląski jest przykładem instytucji finansowej, która od wielu lat w sposób systematyczny wdraża zaawansowane podejście do automatyzacji i robotyzacji biznesu. Działania te obejmują zarówno Front Office (obsługę interakcji z klientem) jak również Back Office.

W I kwartale 2018 r. Bank udostępnił chatbota (system konwersacyjny porozumiewający się z użytkownikami językiem naturalnym - zarówno polskim jak i angielskim) "Mój Asystent", Obsługuje on pytania klientów korzystających z bankowości internetowej Moje ING. Chatbot jest dostępny zarówno przez przeglądarkę, jak i w bankowości mobilnej.  

Wdrożenie chatbota dla klientów zostało poprzedzone opracowaniem chatbota dla pracowników Banku. Dzięki temu zebrano wiele cennych doświadczeń związanych z obsługą języka naturalnego.

Równocześnie ING intensywnie pracuje nad wdrożeniami rozwiązań klasy RPA. Działania w tym obszarze zostały rozpoczęte ponad 10 lat. temu. Traktowane są one jako jedno z dostępnych narzędzi wykorzystywanych do optymalizacji procesów bankowych – stwierdził w 2017 r. podczas panelu dyskusyjnego przeprowadzonego w ramach European Financial Congress Przemysław Lewicki, dyrektor odpowiedzialny za segment kredytów detalicznych w ING Banku.

Obecnie w pionie Operacji używanych jest ponad 1500 robotów, z pomocy których korzysta około 500 użytkowników. Liczba uruchomień robotów w ciągu roku sięga 600 tysięcy. Bank używa je np. do parametryzacji i opisu w skrypcie procesu księgowania zmian w systemach bankowych wynikających z podpisania z klientem aneksu do umowy kredytowej. Dzięki temu wprowadzanie tych zmian nie wymaga już właściwie angażowania pracownika. RPA wykorzystywane jest także do analizy wyciągów, segregowania zeskanowanej dokumentacji, analizy danych pobranych z kartotek klientów i ksiąg wieczystych. 
Obecnie RPA jest wdrażane  poza pionem Operacji, m.in. w pionie Finansów, Ryzyka czy Contact Center.

W ING Banku Śląskim rozwijana jest autorska platforma RPA o nazwie RoboPlatform. Rozwiązanie to jest częścią tzw. platformy "End User Computing". Umożliwia ona pracownikom nie będącym pracownikami IT szybką implementację i wdrażanie szerokiego zakresu automatyzacji o różnym stopniu złożoności. Platforma wyróżnia się dużą elastycznością i możliwością szybkiego wdrażania robotów, bez generowania wysokich kosztów. W Banku prowadzone są regularne szkolenia z zakresu RPA dla pracowników, aby mogli samodzielnie tworzyć roboty. Dzięki takiemu podejściu Bank zyskał efektywne narzędzie do eksperymentowania, modyfikowania i wdrażania nowych funkcji (zgodnie z podejściem startup’owym). 

Dodatkowo w ramach ING Bank Śląski powołano CoE (Center of Excellence - Centrum Doskonałości) w zakresie robotyzacji procesów. Dedykowani eksperci realizują prace nie tylko na rzecz działań realizowanych w Polsce, ale również na rzecz banków w ramach całej grupy ING (m.in. Belgii, Francji, Holandii, Rumunii, Szwajcarii).  

Obecnie ING Bank Śląski planuje intensywnie działania dotyczące zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu w obszarze zaawansowanej analizy wiadomości od klientów, przetwarzania dokumentów wpływających do banku, obliczeniach ryzyka kredytowego oraz w obszarze bezpieczeństwa IT i zarządzania danymi. W tym celu wykorzystywany jest text mining oraz sieci neuronowe.

Uwaga: Niniejszy wpis powstał na bazie materiałów publicznie udostępnionych przez ING Bank Śląski oraz materiałów przesłanych przez Bank do redakcji serwisu Robonomika.

Uwaga 2: Zdjęcie pochodzi z serwisu Wikipedia.